V.O.E.M. vzw:

Open brief

De mens is van nature sociaal ingesteld, doch het zijn de omstandigheden die zijn/haar socialisatiegraad aansturen. Aan de hand van verwikkelingen en omgevingsfactoren die hem omringen, worden zijn/haar aanpassingsmogelijkheden verruimd of beperkt.
Het diepste wat een moslim bezit, is wat hem of haar bezielt. En daartoe put hij/zij uit de Heilige tekst. De Koran: Godswoorden die miljoenen mensen wereldwijd volgen, ongeacht hun taal, cultuur of status. Dat boek is niet los te rukken van het geloof van moslims en ook niet te vervangen door welke andere profetie dan ook. Hoe subliem zij ook moge klinken of blinken.
De inhoud van De Koran geeft vorm aan het “moslim-zijn” en begeleidt het bestaan van elke moslim, van het eerste moment dat hij/zij beslist om moslim te zijn tot in het hiernamaals. Zo lang het “moslim-zijn” niet bewust aangetast is, kan een moslim zich in alle omstandigheden met ijver en loyauteit inpassen. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden uit het leven van diegene die De Koran verkondigd heeft, namelijk: de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij is het voorbeeld voor elke moslim wereldwijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Zijn handelingen in allerlei situaties zijn voor moslims referenties-bronnen: de ‘Soennah’, die door de eeuwen heen een ritueel erfgoed heeft gegeven met het oog op het leven van moslims. Het aantasten van die bronnen brengt een ontworteling mee van het “moslim-zijn”. Het vervagen ervan is een kwestie van religieuze luiheid in het hoofd van hedendaagse moslims. Het beknotten ervan door middel van welke motie dan ook is een regelrechte pesterij die alleen maar emoties aanwakkert.
Mohammed (v.z.m.h) heeft nooit, ondanks de moeilijke toestanden waarmee hij geconfronteerd werd, zijn emoties laten primeren op zijn bewuste handelingen ten einde als profeet, gedragsveranderingen te realiseren bij man en vrouw, jong en oud, moslim en niet-moslim. Wat moslims nu ervaren is een beproeving die hen zal aansporen om die ‘Soennah’ weerom in acht te nemen, ook wanneer ze zich in verzuurde omstandigheden bevinden.
Zij zullen zich ook beter houden aan de geboden en verboden van onze godsdienst. Dat is de enige geldige islamitische manier om de liefde voor de profeet en voor God te tonen: namelijk door Geduld, Gebed en Vasten.
Alle emotionele uitspattingen spelen, eens te meer, vooral extreemrechts in de kaart. Daarom gééf ze niet de reactie waarop ze zaten te wachten, gùn ze dat niet! Men kan beter op een meer tactvolle wijze reageren. Laat ons niet enkel spreken met ons hart, maar ook met ons verstand!
Het feit dat Mohammed (v.z.m.h), die voor moslims de link is tussen henzelf en God, en het ideaal om na te volgen, met oneerbiedige provocaties kwaadwillig en herhaaldelijk bespot wordt, zou elke democraat met gezonde verstand onder ons moeten alarmeren, namelijk als een beperking van de socialisatiegraad van moslims in deze contreien. In een “geglobaliseerde” wereld waar media en geopolitiek geen kaas wensen gegeten te hebben van “harmonieus samenleven”, verbaast het ons niet dat sommige mensen onder het mom van de ‘vrijheid van meningsuiting’ de ‘persvrijheid’ misbruiken uit sensatiezucht, voor electoraal gewin of om hun lees- of kijkcijfers op te drijven. Anderen dan weer, misbruiken de media en fnuiken het recht om op een waardige wijze je ongenoegen te uiten, door mondiale conflictsituaties over te planten in het hartje van het veilige Vlaanderen dat moslims én niet-moslims koesteren.
Wij allen, moslims en niet-moslims, hebben de verantwoordelijkheid om met redelijkheid i.p.v. met emoties, met dialoog i.p.v. met provocaties, met RESPECT i.p.v. kleinering, de idealen van elkeen in ere herstellen.
Wij vragen aan moslims én niet-moslims, solidair te zijn in de strijd tegen het pesten en kwetsen van gelovigen. Zij kunnen deze solidariteit tonen door het strikter naleven van en het op te komen voor de morele en democratische principes van hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

DAAROM

Als Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims willen wij deze vicieuze cirkel doorbreken, en iedereen oproepen tot vrede en bezinning.
De V.O.E.M. vzw roept de Vlaamse Kamer op van de Executieve van Moslims als verkozen orgaan, om op een meer actieve wijze de dialoog aan te moedigen en te coördineren. Amateuristische optredens in naam van alle moslims zullen erdoor afgeremd worden. Door middel van bijgaande tekst wensen wij, via die Kamer, de imams te bereiken met de vraag om de komende vrijdagen de moskeebezoekers aan te spreken over hoe wij de liefde voor Mohammed (v.z.m.h) moeten tonen, door zijn tradities op te nemen en door te geven aan onze kinderen i.p.v. hen stuurloos, als vogels voor de kat, aan de media prijs te geven: imams en moskeeën zullen dan hun maatschappelijke nut bewezen hebben.
Aan alle leden van de moslimgemeenschappen die daartoe in staat zijn, raden wij aan om de komende maandag en donderdag te vasten ten einde onze liefde voor de profeet Mohammed (v.z.m.h) in onze ziel te herbevestigen, bij middel van gebeden en smeekbeden.
Een sticker met het woord “RESPECT” zal aangeboden worden vanuit de V.O.E.M. vzw aan iedereen moslim niet-moslim, die zijn of haar bereidheid tot dialoog wil tonen.
Elke wedijver in het pesten of aantasten van gevoelens van andere mensen is godsdienstig, moreel en maatschappelijk verwerpelijk.
Wij vragen onze vrienden van alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen de hand die wij hen reiken, aan te nemen, en de dialoog in RESPECT en solidariteit breder uit te dragen, onder meer door onze boodschap ook aan hun geledingen over te brengen. Deze boodschap is geen intentieverklaring, maar wel een uitnodiging om de deuren open te gooien…
Elk schoolbestuur vragen wij om op een didactische en pedagogische wijze, zowel naar de leerlingen als naar het personeel en de ouders toe thema’s aan te brengen die deze materie aangaan: door een open geest te hanteren wordt het maatschappelijke kritische denken immers verruimd…
Aan maatschappelijke actieve organisaties richten wij de vraag mee te helpen het tij te doen keren. Dat ideeën geconfronteerd worden in een educatieve en respectvolle sfeer, waar sereen geargumenteerd wordt, kan alleen maar bijdragen tot opbouwen van een open en pluralistische samenleving.
Bij beleidsverantwoordelijken, van welke niveau dan ook, hopen wij een luisterend oor te vinden voor ideeën die levensbeschouwing en godsdienstoverschrijdend ten einde de dialoog te stimuleren. Zodoende kan het beleid zijn neutraliteit bewijzen en afstand nemen van eventuele kortzichtige overwegingen die de mensen uit elkaar drijven.


Youssef Souissi,
Inge Bruers,
Mouloud Kalaai

V.O.E.M. vzw
Duinstraat 152
2060 Antwerpen
tel/fax: 03 272 35 07
info@voem-vzw.be