Maken deel uit van deze Raad: Kardinaal Godfried Danneels, Mufti Mustafa Ceric,
Metropoliet Kirill, Opperrabbijn René-Samuel Sirat, Bisschop Gunnar Stalsett,
dh. Jehangir Sarosh.
ECRL maakt deel uit van de Wereldconferentie van Godsdiensten voor de Vrede.WCRP

Verklaring
van het uitvoerende comité van de Europese Raad van Religieuze Leidersin vergadering in Oslo
op 6 februari 2006

Wij roepen met aandrang verantwoordelijke leiders van alle geloofsovertuigingen op om alles in het werk te stellen zodat een einde gemaakt wordt aan het voortdurende geweld en het terrorisme dat in de naam van God gepleegd wordt. Wij veroordelen tevens elk misbruik van de vrije meningsuiting om zich godslasterlijk uit te laten over wat voor gelovigen heilig is. Alle godsdiensten beschouwen een aantal symbolen en geloofspunten als heilig en hebben daar uitgesproken gevoelens over, die iedereen – ongeacht zijn geloofsovertuiging – hoort te eerbiedigen. De uitermate beledigende reeks cartoons over de profeet Mohammed hebben het merendeel van de 1.3 miljoen moslims in de wereld diep gekrenkt. En in die zin zijn ze ook beledigend voor gelovigen van andere religieuze gemeenschappen. We sluiten ons aan bij de oproep van de Europese Islamconferentie aan alle moslims om zich niet door woede te laten leiden en geen gewelddaden te plegen. We zijn verheugd over de verzoenende boodschap van de Britse Moslimraad en staan er helemaal achter.

We ondersteunen het recht op vrije meningsuiting als fundamenteel voor de democratie en de rechten van de mens. We geven er ons rekenschap van dat godsdienstvrijheid nauw verbonden is met en afhankelijk van de vrije meningsuiting. We zien het juist als een met voeten treden van deze vrijheid als ze gebruikt wordt zonder zich iets aan te trekken van de schade die mogelijks berokkend wordt aan individuen en groepen, vooral in de huidige onstabiele situatie.

We mogen niet toelaten dat provocateurs handig misbruik maken van de recente daden, die overigens vrij algemeen als godslasterlijk ervaren worden. We mogen ook niet toelaten dat die daden in de weg zouden gaan staan van de hoopgevende dialoog en samenwerking voor het algemeen goed die gedurende de laatste tien jaar ontwikkeld en gegroeid zijn. Echte godsdienst kan niet door extremisten van welke religieuze of politieke beweging dan ook gegijzeld worden. Het recente inbrandsteken van ambassades en kerken is, net zoals andere vormen van oproer, absoluut onaanvaardbaar, vanuit religieus net zo goed als vanuit burgerlijk standpunt.

We kunnen deze golf van tragische gebeurtenissen die verschillende landen treft, slechts tegenhouden als allen die in God geloven ten volle hun verantwoordelijkheid opnemen voor vrede en gerechtigheid in hun eigen geloofsgemeenschap en als verantwoordelijke burgers ook in hun culturele, sociale en nationale context. In al onze godsdiensten kennen we de gemeenschappelijke morele plicht om God lief te hebben en onze naaste als onszelf; we delen het spirituele erfgoed van de oproep om aan anderen te doen wat we zouden willen dat zij aan ons doen. Dit religieus geïnspireerde grondbeginsel werd door de eeuwen heen in alle tradities in ere gehouden en blijft ook vandaag nog even relevant. Het helpt ons om over godsdienstige, etnische, sociale en culturele grenzen heen te kijken, nieuwe wegen te vinden en bruggen te bouwen naar andere culturen toe, vooral in deze tijd van spanningen en confrontaties over onderwerpen die zo vaak met godsdienst te maken hebben.

We juichen de wijze toe waarop de Noorse regering het evenwicht herstelde tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. We richten een dringende oproep tot alle regeringen om zich te weerhouden van acties en verklaringen die het conflict verder zouden doen escaleren en om diplomatieke oplossingen te zoeken in een sfeer van een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor onze wereld. Elke overtreding van de wet moet bestraft worden, niet door de straat, maar door de bevoegde instanties, binnen het wettelijke systeem van elk land en in overeenstemming met het internationaal recht en de conventies. Van de overheid van landen met persvrijheid kan niet verwacht worden dat ze zich excuseert voor wat er in de pers verschijnt.

Deze betreurenswaardige situatie illustreert hoe belangrijk het is dat wederzijds begrip en solidariteit tussen de religies versterkt worden. De Europese Raad van Religieuze Leiders, en met haar de wereldwijde koepelorganisatie Religions for Peace (Godsdiensten voor de Vrede), is bereid om samen te werken met elke Staat of elke maatschappelijke instelling die zich eerlijk inzet voor de promotie van de menselijke waardigheid, de mensenrechten en het respect voor religieuze overtuigingen en symbolen. Onze inspanningen om wederzijds begrip en verzoening te bevorderen zijn niet nieuw, maar we voeren ze nu op door nog meer informatie uit te wisselen, overleg te plegen en op te roepen om met wijsheid en terughoudendheid te handelen. We willen beklemtonen hoe belangrijk het is dat elke religieuze leider een boodschapper van verzoening is en dat hij/zij zich verantwoordelijk en solidair met andere geloofsgemeenschappen opstelt, want een aanval op één is een aanval op alle.

Het drama dat zich hier ontvouwt, staat hoog op de agenda van de Europese Raad van Religieuze Leiders. Dit en gelijkaardige conflicten zullen zeker besproken worden op de komende Algemene Vergadering van Religions for Peace die gepland is voor augustus dit jaar in Kyoto, Japan.

We vragen alle mensen van geloof met aandrang zich niet door wanhoop te laten overmannen, maar hun hart te verheffen in gebed voor vrede en verdraagzaamheid.

De Europese Raad van Religieuze Leiders / Godsdiensten voor de Vrede (ECRL) is een groep van hoge religieuze leiders van Europa’s historische godsdiensten(het christendom, het jodendom en de islam) samen met boeddhisten, hindoes, sikhs en zoroasters die in Europa leven, die zich ertoe verbonden hebben samen te werken voor conflictpreventie, vredelievend samenleven en verzoening.

Maken deel uit van deze Raad: Kardinaal Godfried Danneels, Mufti Mustafa Ceric, Metropoliet Kirill, Opperrabbijn René-Samuel Sirat, Bisschop Gunnar Stalsett, dh. Jehangir Sarosh.
ECRL maakt deel uit van de Wereldconferentie van Godsdiensten voor de Vrede.